Biuro Rady Miasta
- rejestr uchwał Rady Miasta w Myszkowie
-
rejestr wniosków stałych Komisji Rady
-
rejestr interpelacji radnych
- rejestr skarg
- rejestr petycji
Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego
- rejestr pracowników UM
-
rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
-
rejestr upoważnień do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Miasta
Wydział Finansowo-Budżetowy
- rejestr przypisów i odpisów
- rejestr umorzeń
- rejestr decyzji
- rejestr postanowień
- rejestr wezwań
- rejestr rozłożenia na raty
- rejestr odwołań
- rejestr sprzedaży
- rejestr zakupu
- ewidencja tytułów wykonawczych
- ewidencja upomnień
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
.         rejestr opłat skarbowych dot. zezwoleń na usuwanie drzew
.         rejestr wydawanych decyzji dot. j.w.
.         rejestr wydawanych decyzji - zajęcie pasa drogowego
.         rejestr opłat skarbowych od zaświadczeń
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki
.         rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
.         rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
.         rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
.         rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
.         rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
.         rejestr aktów notarialnych
.         ewidencje wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
.         ewidencje opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
.         ewidencje opinii w sprawach wstępnego projektu podziału nieruchomości
.         ewidencje opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studium innych gmin i województwa
.         ewidencje opiniowania projektów inwestycyjnych
.         ewidencje opiniowania zwrotów nieruchomości
.         ewidencje w sprawach zalesień gruntów
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej
- rejestr mieszkańców
- rejestr zamieszkania cudzoziemców
- rejestr osób wymeldowanych poza granice kraju
- rejestr osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy
- rejestr decyzji w sprawach meldunkowych
- rejestr utraconych i odnalezionych dowodów osobistych
- rejestr wydanych dowodów osobistych
- rejestr poświadczeń danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami
- rejestr zezwoleń na przewozy regularne
- rejestr wyborców
- rejestr żłobków i klubów dziecięcych
- rejestr przyznanych Karty  Dużej Rodziny
- rejestr przyznanych Kart „Nasza Duża Rodzina”
- rejestr osób podlegających rejestracji i kwalifikacji i wojskowej
- ewidencja działalności gospodarczej obsługa rejestru CEIDG
Urząd Stanu Cywilnego
- rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów
- rejestr uznań ojcostwa
- rejestr zaświadczeń do ślubów konkordatowych
- rejestr zapewnień do ślubów cywilnych
- rejestr zaświadczeń o stanie cywilnym
- rejestr decyzji o zmianie imion i nazwisk
- rejestr sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego
- ewidencja orzeczeń sądowych dotyczących spraw stanu cywilnego
- ewidencja zagranicznych aktów stanu cywilnego (obywateli Polski i obcych) umiejscowionych w USC Myszków
- ewidencja korespondencji z placówkami zagranicznymi Rzeczypospolitej Polskiej
Referat Promocji, Kultury i Sportu
- rejestr instytucji kultury
Sekretariat Burmistrza
.         rejestr skarg