1) Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2) Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kładki dla pieszych nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Wierzbowej w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.