OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609) zwołuję na dzień 21 maja 2024r. o godz. 9.00 II sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków oraz wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Myszkowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków oraz wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Myszkowa.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Norbert Jęczalik