Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
  • zakres żądanej informacji,
  • sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w urzędzie, kserokopia, pliki komputerowe),
  • rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
  • forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).
Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe Urząd poinformuje o powodach opóźnienia oraz terminie, w jaki udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku Urząd wskaże inną możliwą formę udostępnienia.

Urząd ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Informacja publiczna jest możliwa również do uzyskania w innej formie:
  • poprzez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Sosnowcu,
  • poprzez udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady,
  • w drodze wyłożenia informacji lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych.