Informacja o wyborze oferty OK 271.13.13.2011

dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. "Oczyszczanie chodników i parkingów należących do gminy Myszków", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 429520 - 2011 z dnia 16.12.2011 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.