Ogłoszenia o wyborze oferty ZP.271.8.2014.AI

dot.: Wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Skłodowskiej w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - I etap".