Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wapiennej na odcinkach poza pasem drogowym ulicy Wapiennej" związanej z inwestycją pn. "Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej" oraz "Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap"