Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2008 r. o godz. 11.00 XIX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Myszkowa za 2007 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Myszkowie za 2007r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie miasta oraz podziału wolnych środków w budżecie w 2008 roku,
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Myszków umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży,
- przystąpienia miasta Myszków do działań finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
- rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków,
- oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków w trybie bezprzetargowym,
- nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa oraz przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- zmieniającej uchwałę Nr XLV/389/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie granic obszaru objętego planem,
- uchwalenia zmian do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla miasta Myszkowa na 2008r.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska