Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją trzech zadań inwestycyjnych, obejmującego następujące części zamówienia: 1) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, wod-kan i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie- etap II strefy IV; 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad termomodernizacją budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej; 3) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, wod-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ulicy Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ulicy Podgórnej