Burmistrz Miasta Myszków zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Myszków w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy Gminy Myszków jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Miasta w Myszkowie Już po raz kolejny projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

Podstawa prawna :
. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r., poz. 239),
. Uchwała Nr XLIV/402/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje odbywają się w terminie od 14.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić  wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 roku za pośrednictwem:

o poczty elektronicznej: a.kleszcz@miastomyszkow.pl
o faksu 34 313-50-29,
o lub na adres :Urząd Miasta Myszków Referat Promocji Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 26; 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Myszków).
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Program współpracy miasta Myszków na 2016 rok".

Treść uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w pok. 105.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Kultury i Sportu UM Myszków (pokój nr 105) lub pod numerem telefonu (34) 313-26-82 wew.101.