Konsultacje Programu współpracy Gminy Myszków w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Myszków zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach § 13 załącznika Programu współpracy Gminy Myszków w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Gminy Myszków jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Miasta w Myszkowie Już po raz kolejny projekt tego dokumentu poddawany jest szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.
Podstawa prawna :
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r., poz. 239),
• Uchwała Nr XLIV/402/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje odbywają się w terminie od 28.12.2016 r. do 12.01.2017 r.
Uwagi do § 13 załącznika Programu współpracy Gminy Myszków w 2017 roku programu współpracy można zgłosić  wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku  za pośrednictwem:
o poczty elektronicznej: a.kleszcz@miastomyszkow.pl
o faksu 34 313-50-29,
o lub na adres :Urząd Miasta Myszków Referat Promocji Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 26; 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie "Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Myszków).
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w pok. 105.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Kultury i Sportu UM Myszków (pokój nr 105) lub pod numerem telefonu (34) 313-26-82 wew.101.