OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Myszków zawiadamia, że w dniach od 18 stycznia 2017 r. do dnia 19 lutego 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Projekt w/w uchwały dostępny będzie na stronie www.miastomyszkow.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:
- zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Myszków, Kościuszki 26, 42-300 Myszków, pok. 20, z dopiskiem: konsultacje: Komitet Rewitalizacji);
- zbieranie uwag w postaci elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: rozwoj@miastomyszkow.pl
- zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Miasta w Myszkowie, pok. 20),

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Myszków.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.