Część 1 zamówienia:
Opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie koszy ulicznych, pojemników typu ASIK
oraz zaopatrywanie dystrybutorów w zestawy higieniczne typu Animals należących do Gminy Myszków, wraz z transportem odpadów pochodzących z koszy i pojemników w miejsce unieszkodliwiania odpadów.

Część 2 zamówienia:
Likwidacja tzw. "dzikich wysypisk śmieci", znajdujących się na terenach należących do Gminy Myszków, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Część 3 zamówienia:
Zbieranie nagromadzonych w workach odpadów w ramach akcji "Sprzątania Świata 2017", w tym akcji "Ludzie z klasą a ekologiczny Savoir Vivre", wraz z załadunkiem i transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Część 4 zamówienia:
Odbiór odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków w listopadzie 2017 roku, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Część 5 zamówienia:
Odbiór stałych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta w Myszkowie, przy ul. Kościuszki 26, wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.