Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Myszków oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.

Konsultacje odbywają się od  dnia 14 grudnia 2017r. do dnia 27 grudnia 2017r.
Treść uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej, formularz w wersji papierowej dostępny jest również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w Biurze Podawczym (pok. nr 2)

Uwagi do projektu uchwały można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017r. w następujący sposób:
1. wysyłając na adres poczty elektronicznej: urzad@miastomyszkow.pl lub
2. wysyłając faxem na numer 34 313-50-29 lub
3. wysyłając formie papierowej na adres: Urząd Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z dopiskiem: "Konsultacje społeczne dotyczące  projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez gminę Myszków oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów."

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 26 - budynek Urzędu Miasta, pok. 251 i 254 lub pod numerem telefonu 34 313 26 82 wew. 183 i 154.