OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2019r. o godz. 11.00 XVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 24.06.19r., 27.06.19r., 2.07.19r., 24.07.19r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019 -2031,
  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIV/350/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/333/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2019r.
  • uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk