Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2022 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.1.2024.KM: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem”

Postępowanie ZP.271.2.2024.JG: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"