OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2020r. o godz. 10.00 XXIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,

b)zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Myszków na lata 2020-2032,

c)zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,

d)ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa,

e)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa 

dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”,

f)określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci

i młodzieży w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla

Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",

g)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

h)przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie gminy Myszków na rok 2020,

i)zmiany uchwały nr XV/80/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej opłaty,

j)zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie

z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017 r. poz.1832 i 2161),

k)zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

l)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

środków komunikacji elektronicznej,

m)zmiany uchwały Nr …….…Rady Miasta w Myszkowie z dnia ……..… w sprawie

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży

w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów

Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",

n)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi

dzierżawcami.

4.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                             Jerzy Woszczyk