Część 1 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa mostu nad Potokiem Czarna Struga w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

Część 2 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa/przebudowa kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.