OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu czerwcu:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

15 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów komisji z dnia 28.01.2020r., 6.02.2020r.
3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
4. Sprawy różne.

II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

16 czerwca 2020 r. o godz. 9.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów komisji z dnia 26.02.2019r., 26.03.2019r., 30.04.2019r., 28.05.2019r., 24.06.2019r.,24.02.2020r.
3. Analiza sprawozdania finansowego MDK i MOSiR za rok 2019, w tym przedstawienie struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.
4. Wakacje 2020 -  proponowane przez   MDK, MOSiR,  formy  wypoczynku.
5. Informacja na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie wakacji celem przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021.
6. Informacja na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów i inwestycji.
7. Zapoznanie  z arkuszami  organizacyjnymi szkół i przedszkoli.
8. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
9. Sprawy różne.

III. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

17 czerwca 2020 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 12.12.2019r., 27.02.2020r.
3. Przyjęcie protokołów Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 5.03.2019r., 7.05.2019r., 24.09.2019r., 25.02.2020r.
4. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2020r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
5. Informacja na temat działalności i planów na 2020r. KZGM.
6. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.
7. Informacja SP ZOZ Myszków na temat realizacji kontraktu z NFZ oraz kondycji finansowej.
8. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
9. Informacja na temat umów o wykonanie robót budowlanych, postępów w realizacji podpisanych umów o roboty budowlane, które są dofinansowane ze środków unijnych lub dotacji.
10. Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe.
11. Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy  Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” i podział środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez stowarzyszenia.
12. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
13. Sprawy różne.  

IV. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 26.02.2020r.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego w mieście.
5. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i  porządku w mieście.
6. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
8. Analiza projektu „strefy parkingów płatnych” w ujęciu dynamicznym.
9. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
10. Sprawy różne.

V. Komisja Rewizyjna

19 czerwca 2020 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów komisji z dnia 1.03.2019r., 3.06.2019r, 30.09.2019r., 9.12.2019r.
3. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2019r.
4. Powołanie zespołu kontrolnego w celu zbadania zaawansowania inwestycji realizowanych w 2020r. za I półrocze.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk