OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) zwołuję na dzień 19 listopada 2020r. o godz. 11.00 XXXI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 29.09.2020r. i 30.10.20r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Myszków za rok 2019/2020.
7. Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Myszków na rok szkolny 2020/2021,
 • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2021r.,
 • zmiany „Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych Gminy Myszków w dziedzinie sportu” wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVIII/299/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r.,
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21,
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków,
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Nowa Wieś.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk