Wymagane dokumenty
• wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
• zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
• zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta w Myszkowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Tel. 34 313-26-82 wew. 142

Opłaty
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Podstawa prawna
Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   oraz §1 i §§ 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Myszkowa.

Inne informacje
Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych lub kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.