Postępowania o udzelenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2021 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.13.2021.KK: Przebudowa i rozbudowa strzelnicy sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Strzelnica w powiecie"

Postępowanie ZP.271.12.2021.JG: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków - z wyłączeniem jednostek organizacyjnych gminy

Postępowanie ZP.271.10.2021.JG:Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Projektowana"

Postępowanie ZP.271.9.2021.KK: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej

Postępowanie ZP.271.11.2021.KK: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem, krzeseł ergonomicznych, podnóżków oraz podstawek pod dokumenty zwanych dalej „meblami”. Zakup wynika z realizacji projektu pn. „Ergonomia w pracy”

Postępowanie ZP.271.7.2021.JG: Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa/przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa

Postępowanie ZP.271.6.2021.KK: Uporządkowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Boczna

Postępowanie ZP.271.5.2021.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”

Postępowanie ZP.271.3.2021.PZ: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Słowicza

Postępowanie ZP.271.4.2021.JG: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków - II etap