O G Ł O S Z E N I E

 

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu kwietniu:

 

I.  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (tryb zdalny)

                                                                                                                        26 kwietnia 2021r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 1.03.2021r.

3. Analiza sprawozdania finansowego MOSiR i MDK za rok 2020, w tym przedstawienie struktury dochodów i wydatków z poszczególnych usług w ujęciu miesięcznym.

4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

5. Sprawy różne.

 

II. Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej (tryb zdalny)

                                                                                                          27 kwietnia 2021r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30.03.2021r.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy z uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów Samopomocy ul. Millenium i ul. Gałczyńskiego.

4. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja tego zjawiska.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6. Sprawy różne.

 

 

III.  Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (tryb zdalny)

                                                                                                            28 kwietnia 2021r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiz dnia 03.06.2019r.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiz dnia 29.03.2021r.

4. Petycja w sprawie wyrażenia opinii dot. przeprowadzenia Referendum Ludowego.

5. Sprawy różne.

 

 

IV. Posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta (tryb zdalny)

 

                                                                                                             29 kwietnia 2021r. o godz. 8.00

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25.03.2021r.

3. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy.

4. Informacja na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania nowych terenów pod inwestycje przemysłowe.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Woszczyk