Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Między Nami złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy"