OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2021r. o godz. 9.30 XLIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25.11.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres od grudnia 2020r. do grudnia 2021r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu,
 • przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 • wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
 • pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zmiany regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2022r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2022 rok,
 • zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania członków oraz wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie,
 • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2022r.
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na 2022r.

9. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa.
10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk