OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2022r. o godz. 9.30 XLV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022-2034;
  • w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022. 

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk