II. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony i potwierdzony prawidłowo formularz "Wniosek o nadanie numeru PESEL"

2. Ważny dokument podróży, a jeśli wniosek dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej dopuszczalne jest przedłożenie innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo – do wglądu.

3. Dokument uprawdopodabniający obowiązek posiadania numeru PESEL na podstawie wskazanych we wniosku przepisów – do wglądu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa sprzedaży jako dokument dowodzący statusu podatnika).
III. Opłaty
Nie pobiera się.
IV. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej - ewidencja ludności - pokój nr 153
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VII. Informacje dodatkowe
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela Unii Europejskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a także członkom rodziny cudzoziemca zamieszkujących na terenie RP, którzy uzyskali status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy oraz organ wydający polski dokument tożsamości.

W przypadku osób niewymienionych powyżej, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Minister Spraw Wewnętrznych  nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.  Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem dowolnego organu gminy.