Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2022 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.32.2022.JG: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska

Postępowanie ZP.271.31.2022.JG: Realizacjia obowiązku gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów: 1) część 1 zamówienia: Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków; 2) część 2 zamówienia: Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-u w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.30.2022.KM: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.28.2022.PZ: Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. 8 Marca w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.27.2022.KM: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług wdrożenia szkolenia wraz z dostępem do internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Postępowanie ZP.271.26.2022.JG: Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.23.2022.PZ: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu Budżetu Miasta Myszkowa w 2022 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie ZP.271.24.2022.JG: Budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie


Postępowanie ZP.271.22.2022.PZ: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego"

Postępowanie ZP.271.21.2022.JG: Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.20.2022.JG: Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III część 1

Postępowanie ZP.271.19.2022.KM: Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa

Postępowanie ZP.271.18.2022.KM: Sporządzenie M.P.Z.P. dla południowej części miasta Myszkowa zgodnie z Uchwałą Intencyjną Nr XLIX/369/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 maja 2022 r.

Postępowanie ZP.271.17.2022.JG: Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.16.2022.PZ: Obsługa bankowa Gminy Myszków i jednostek organizacyjnych Gminy Myszków

Postępowanie ZP.271.15.2022.KM: Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni w ramach zadania pn.: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy”

Postępowanie OSP.271.1.2022: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Myszków - Nowa Wieś

Postępowanie ZP.271.14.2022.KM: Wykonanie remontu mostu w formule zaprojektuj i wybuduj - ul. Piłsudskiego

Postępowanie ZP.271.13.2022.PZ: Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.12.2022.JG: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska, Letniskowa"

Postępowanie ZP.271.11.2022.PZ: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej kładki dla pieszych nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Wierzbowej w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej w Myszkowie”

Postępowanie ZP.271.10.2022.JG: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków – z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Gminy

Postępowanie ZP.271.8.2022.JG: Rozwój bazy mieszkaniowej – Budowa budynków ul. Millenium 32

Postępowanie ZP.271.9.2022.KM: Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”

Postępowanie ZP.271.7.2022.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, w ramach zadania pn. „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy”

Postępowanie ZP.271.6.2022.JG: Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.4.2022.JG: Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska"

Postępowanie ZP.271.3.2022.KM: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej

Postępowanie ZP.271.2.2022.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”

Postępowanie ZP.271.1.2022.KM: Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego