OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu sierpniu:

I. Połączone posiedzenie stałych komisji Rady Miasta. (sala sesyjna UM)

22 sierpnia 2022 r. o godz. 8.30

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 4.04.2022r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej z dnia 5.04.2022r.
4. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście z dnia 23.06.2022r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 27.06.2022r.
6. Przyjęcie protokołu z połączonego posiedzenia komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1.07.2022r.
7. Wysłuchanie informacji o problemie narkotykowym na terenie gminy.
8. Przyjęcie informacji nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022r.
9. Analiza wyniku finansowego za 2021r. i za I półrocze 2022r. spółek MTBS, SANiKO, ZWiK oraz KZGM.
10. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji miejskich.
11. Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej (w tym studzienki, osadniki separatory).
12. Wysłuchanie informacji w sprawie bieżącej konserwacji kanalizacji sanitarnej.
13. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
14. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk