OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 sierpnia 2022r. o godz. 13.00 LII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszkowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2022 – 2034.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022.
5. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Jastrzębska