Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte od dnia 1 stycznia 2022 r. (tzw. nowe Pzp)

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Gminie Myszków o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy zakupowej.
Platforma zakupowa, jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniach do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej.

Lista postępowań otwartych

Postępowanie ZP.271.28.2023.PZ: Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie – budowa tężni solankowej

Postępowanie ZP.271.27.2023.JG: Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

Postępowanie ZP.271.26.2023.JG: Wykonanie bieżącej konserwacji dróg w ramach zadania .pn.: "Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej" (wykonanie robót w 2024 roku)

Postępowanie ZP.271.25.2023.KM: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem”

Postępowanie ZP.271.24.2023.KM: Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 3 w ramach zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie" - Etap I

Postępowanie ZP.271.22.2023.JG: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki

Postępowanie ZP.271.21.2023.KM: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem"

Postępowanie ZP.271.20.2023.JG: Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego

Postępowanie ZP.271.19.2023.KM: Zakup energii elektrycznej dla Myszkowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Postępowanie ZP.271.18.2023.PZ: Zakup drona wraz z osprzętem do monitorowania i kontrolowania jakości powietrza na terenie miasta Myszkowa

Postępowanie ZP.271.17.2023.PZ: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Myszkowa w 2023 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie ZP.271.16.2023.PZ: Zakup drona wraz z osprzętem do monitorowania i kontrolowania jakości powietrza na terenie Miasta Myszkowa

Postępowanie ZP.271.15.2023.JG: Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania pn.: Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej

Postępowanie ZP.271.14.2023.KM: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Wyzwolenia”

Postępowanie ZP.271.12.2023.JG: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Myszków – z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Gminy

Postępowanie ZP.271.13.2023.KM: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – Etap I

Postępowanie ZP.271.11.2023.PZ: Powierzchowne utrwalenie nawierzchni w ramach zadania pn.: „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy”

Postępowanie ZP.271.9.2023.JG: Realizacja obowiązku gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów: 1) część 1 zamówienia: Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków; 2) część 2 zamówienia: Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-u w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.10.2023.KM: Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Waryńskiego w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.8.2023.PZ: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego

Postępowanie ZP.271.7.2023.KM: Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych w ramach zadania pn.: "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy"

Postępowanie ZP.271.6.2023.PZ: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącej konserwacji dróg w ramach zadania pn.: „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”

Postępowanie ZP.271.2.2023.KM: Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie - Etap III

Postępowanie KZGM.271.1.2023.ŻN: Remont dachu w budynku komunalnym położonym przy ul. Kościuszki 2 w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.3.2023.JG: Budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie

Postępowanie ZP.271.4.2023.PZ: Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej