OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40) zwołuję na dzień 2 marca 2023 r. o godz. 10.00 LX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 2.02.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2022r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023,
  • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXIII/182/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Myszkowa,
  • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów do placówek oświatowych,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem zabudowy, położonej w Myszkowie obręb Myszków,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2023,
  • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk