OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 maja 2023r. o godz. 8.30 LXIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk