OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2023r. o godz. 9.00 LXIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 11.05. 2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
b) zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023
c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
d) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków przy ul. Strugi
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Mrzygłód i obręb Nierada
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
g) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków
h) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
j) zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bez nazwy położonej w Myszkowie na działkach o numerach ewidencyjnych 4509/12, 4316/17 obręb Myszków
k) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Woszczyk