Miejsce załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, pok. 153, tel 34 313 26 82 wew.131, 34 313 50 33

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek i dowód osobisty

Miejsce odbioru:
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, pok. 153, tel 34 313 26 82 wew.131

Opłaty:
Nie podlega opłacie

Termin załatwienia:
Zaświadczenie wydawane jest od ręki, w godzinach pracy urzędu. Odbierzesz je osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

Tryb odwoławczy:
Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.

Uwagi:
Wnioski składane są przez osoby zainteresowane.

Zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W wyborach uzupełniających do Senatu wydawanie zaświadczeń ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 05.01.2011 - KODEKS WYBORCZY (Dz.U.2022.1277 t.j. z dnia 2022.06.20 z póżn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.