OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 LXVI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30.05.2023r., 29.06.2023r. i 6.07.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność gminy Myszków,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Mrzygłódka,
 • zmiany Uchwały Nr LXIV/477/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • zmiany Uchwały Nr LXIV/478/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • nabycia na rzecz gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków),
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
 • zmiany uchwały Nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk