OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 września 2023 r. o godz. 10.00 LXVII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
5. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2023r. przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023
  • przekazania petycji według właściwości
  • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
  • przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
  • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
  • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Myszkowie obręb Myszków.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk