OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 listopada 2023r. o godz. 10.00 LXX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 31.08.2023r., 28.09.2023r., 19.10.2023r. i 27.10.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2022r.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2022/2023.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • przekazania petycji według właściwości,
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Gminnej Straży Energetycznej,
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • zmiany uchwały Nr XXII/133/20 z dnia 5 marca 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • wyrażania zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • zobowiązania Burmistrza Miasta Myszkowa do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2024r.,
 • zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.

8. Wybór opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa.
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk