OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2023 r. o godz. 9.30 LXXI sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 16.11.2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres od grudnia 2022r. do grudnia 2023r. o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023,
 • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na lata 2024-2025,
 • wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta w Myszkowie na 2024r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2024 rok,
 • wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry dla PROVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry dla BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry dla ARMINOTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko",
 • zmiany Uchwały nr LXVI/489/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • zmiany Uchwały nr LXVI/490/23 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2023r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie wkładu własnego do zakupu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2024r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2024:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
c) odczytanie opinii i wniosków komisji właściwej do spraw budżetu
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
f) głosowanie nad poprawkami wniesionymi przez komisje, kluby i radnych, nieuwzględnionymi w autopoprawce
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Jerzy Woszczyk