Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt okres lęgowy ptaków w Polsce trwa od 1 marca do 15 października. W tym terminie usuwanie wszelkiej roślinności winno być prowadzone z dużą rozwagą, po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej kontroli zieleni przez specjalistę ornitologa lub osobę legitymującą się wykształceniem lub odpowiednim doświadczeniem do pełnienia nadzoru przyrodniczego, w celu wykluczenia zasiedlenia jej przez chronione gatunki ptaków.

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych, należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwa od zakazu, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 1-8,10 i 11 i ust 1a pkt 1-3 i 5 oraz w art. 52 ust.1 pkt 2,4-10 i 12-15 i ust 1a pkt 2-6.