REJESTRACJA URODZEŃ

 • zgłoszenie urodzenia dziecka
 • oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka
 • sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego - już sporządzonego
 • opłaty skarbowe w USC

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni roboczych ,od dnia urodzenia, martwego dziecka w ciągu 3 dni roboczych do urzędu,który jest właściwy miejscowo do sporządzenia aktu.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
 • OJCIEC lub  MATKA  DZIECKA posiadający pełną zdolność do czynności prawnych tj. rodzic ,który ukończył 18 lat  i nie jest ubezwłasnowolniony
 • PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY lub OPIEKUN matki
 • PEŁNOMOCNIK (pełnomocnictwo na piśmie).
 • Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka winna przedłożyć:
 • dowody osobiste rodziców lub paszporty w przypadku cudzoziemców

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2014r. poz.1741 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy(tekst jedn .Dz.U.z 2015r. poz.583 z późn.zm.)

OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Czynności takiej można dokonać w przypadku gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone, dziecko nosi nazwisko matki oraz w przypadku gdy ojcostwo dziecka zostało ustalone sądownie /nie ma znaczenia wtedy czy nosi nazwisko ojca czy matki/ oraz w przypadku gdy zostało wcześniej uznane przez ojca ,ale nosi nazwisko matki. Strony muszą się stawić osobiście z dowodami osobistymi .

PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA

UZNANIE OJCOSTWA DZIECKA

Uznanie ojcostwa dziecka przez ojca może nastąpić w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone w wyniku uznania, sądowego ustalenia ojcostwa, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki dziecka. Aby dokonać tej czynności rodzice dziecka winni osobiście zgłosić się razem /stawiennictwo osobiste jest obowiązkowe, ale nie musi być równoczesne w czasie/. Strony muszą posiadać dowody osobiste lub paszporty.

W przypadku gdy rodzice są niepełnoletni po pełną informację należy zgłosić się do siedziby USC w Myszkowie.

W przypadku gdy uznania ojcostwa dokonuje cudzoziemiec lub gdy matka dziecka jest cudzoziemką i nie posługuje się biegle w piśmie i w mowie językiem polskim wymagana jest obecność  tłumacza przysięgłego języka jakim się posługuje.

UZNANIE OJCOSTWA MOŻE NASTAPIĆ PRZED URODZENIEM DZIECKA, PO URODZENIU A TAKŻE  PO  ŚMIERCI  DZIECKA. UZNANIE MOŻE NASTĄPIĆ W MIEJSCU URODZENIA DZIECKA  RÓWNOCZEŚNIE Z REJESTRACJĄ LUB PO ZAREJESTROWANIU DZIECKA PRZED WYBRANYM KIEROWNIKIEM USC,KONSULEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, JEŻELI CO NAJMNIEJ JEDNO Z RODZICÓW JEST OBYWATELEM POLSKIM, PRZED SĄDEM OPIEKUŃCZYM LUB W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA MĘŻCZYZNY LUB  KOBIETY - PRZED WÓJTEM, BURMISTRZEM, PREZYDENTEM  LUB  NOTARIUSZEM.

OPŁATY SKARBOWE w USC

Opłaty skarbowe pobierane przez Urzędy Stanu Cywilnego od dnia 1.01.2015 roku zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014 r.  poz. 162

 • od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
 • od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 • od odpisu wielojęzycznego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 • od zaświadczenia od dokonanych wpisach lub o ich braku w księgach stanu cywilnego - 24,00 zł
 • od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł

Decyzje administracyjne

 • po transkrypcji zupełny odpis aktu - 50,00 zł
 • zmiana imienia i nazwiska - 37,00 zł
 • po sprostowaniu bądź uzupełnieniu zupełny odpis aktu - 39,00 zł
 • po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu - 39,00 zł
 • decyzje odmowne - 10,00 zł
 • inne czynności Kierownika USC - 11,00 zł

(o którym a art.4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)

Inne czynności Kierownika USC z wyjątkiem: 11,00 zł

Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 R. ZGODNIE Z ART.125 USTAWY: PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO WYDANIE ODPISU STANU CYWILNEGO MOŻLIWE JEST TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM PRZENIESIENIU TEGO AKTU DO CENTRALNEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO TZW. "ŹRÓDŁA". URZĄD STANU CYWILNEGO WYDAJE TAKI ODPIS W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU, W SYTUACJI GDY USC MYSZKÓW, NIE JEST W POSIADANIU ŻĄDANEGO AKTU TERMIN TEN WYNOSI 10 DNI.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
URZĄD STANU CYWILNEGO
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki nr 26, pok. 116, 117, 118
tel.34/313-26-82 wew. 143, 164, 180;
e-mail: usc@miastomyszkow.pl

Nr konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
11 1600 1462 1746 4218 1000 0007