URZĄD MIASTA MYSZKOWA
tel. 34 313-26-82

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)
tel. 34 313-50-33

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24.09.2010r., o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1382), ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. Poz. 2096), ustawa o opłacie skarbowej z dnia  16.11.2006r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044).

II. Wymagane dokumenty
Podanie (z własnoręcznym podpisem).
Załączniki:
- umowa najmu (decyzja przydziału lokalu),
lub dokument własności lub współwłasności (wyciąg z księgi wieczystej),
lub potwierdzenie prawa zarządu lub administrowania lokalem (domem),
dokumenty uzasadniające wniosek (np. wyrok sądu orzekający eksmisję i protokół z egzekucji komorniczej, ewentualnie inne dowody dotyczące opuszczenia lokalu przez podlegającego wymeldowaniu)
dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Dokumenty składa się w biurze podawczym  –  parter budynku w UM Myszków.
 
UWAGA:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Spraw Obywatelskich  i Ewidencji Gospodarczej (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).
Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania lub wydaniem postanowienia o zwrocie podania.

III. Opłaty
- Wydanie  decyzji - 10,00 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego albo bezgotówkowo na rachunek tego organu: BNP Paribas 11 1600 1462 1746 4218 1000 0007
Potwierdzenie wpłaty dołączyć do podania.

IV. Termin załatwienia sprawy
Do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział  Spraw Obywatelskich  i Ewidencji Gospodarczej - ewidencja ludności  -  pokój nr  153.

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w biurze podawczym w UM Myszków 

VII. Informacje Dodatkowe
Stawiennictwo na wezwanie organu obowiązkowe. Zmiany terminu stawiennictwa należy uzgadniać telefonicznie z Ewidencją Ludności.