URZĄD MIASTA MYSZKOWA
tel. 34 313-26-82

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)
tel. 34 313-50-33
I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 poz. 2096 t.j.),ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. Poz. 1382 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 2411), ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. ( Dz. U. z 2018 Poz. 1044 t.j.).
II. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
III. Opłaty
Nie pobiera się.
IV. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej - ewidencja ludności - pokój 153.
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VII. Informacje dodatkowe
1. Wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
2. Wymeldowania należy dokonać osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego formalne upoważnienie szczegółowe.
3. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania z pobytu czasowego wykonują rodzice (opiekunowie).
4. W zastępstwie osoby obowiązanej do wymeldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
5. Organ wydaje potwierdzenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na wniosek strony. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).