Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 31 stycznia 2013r. o godz. 10.00  XXVI sesję  Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013-2026,
  • przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin Jurajskich,
  • wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie gminy Myszków,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
  • przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przylegającymi zabudowaniami gospodarczymi,
  • nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic Włodowskiej, Nadrzecznej i Traugutta w Myszkowie,
  • określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków,

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                        Halina Skorek-Kawka