WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji  obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Myszków.

I. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Myszkowa o dokonanie wpisu do ewidencji obiektówświadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych przez podmiot zamierzający prowadzić usługi hotelarskie na terenie miasta Myszków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • opis obiektu (pola biwakowego)
 • deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędącymi obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych,na terenie Miasta Myszków

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą :

 • kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwyurząd statystyczny,
 • kserokopię odpisu z Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej.

II. W którym wydziale można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Myszkowa pok. nr 2

Sprawy merytorycznie załatwia :

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej

pokój nr 157, telefon kontaktowy 34 313 26 82 wew. 142 lub 34 313 22 33

Opłaty :

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia :

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

O odmowie wpisu do ewidencji obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn.zm.) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r poz.187 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 roku Nr 22 poz. 169 )

DODATKOWE INFORMACJE :

 1. Na terenie Miasta Myszków ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędącychobiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Myszkowa. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty zawierają:
 3. określenie właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu,
 4. świadczącego usługi hotelarskie,
 5. nazwę i adres obiektu, informację o liczbie miejsc noclegowych.
 6. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępnione do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 7. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji Burmistrzowi Myszkowa o następujących zmianach:
 8. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
 9. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 10. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 11. zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 12. zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Formularze do pobrania

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji wraz z opisem obiektu
 • Deklarację dot. spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów,w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługihotelarskie na terenie miasta Myszkowa.