Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 października 2011 r., o godz. 10.00 XIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2011 rok,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa,
 • wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości,
 • przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków w 2012 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków,
 • uchwalenia zmiany do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Myszkowa na 2011 r.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka