OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2013r. o godz. 10.00  XXXVIII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta -  w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  sesji Rady Miasta z dnia 28.11.2013r. oraz 12.12.2013r.
 4. Przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust.5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od grudnia 2012r. do grudnia 2013r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Myszkowa na 2014 rok:
  - odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  - przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - głosowanie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
  - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszków na lata 2013-2026,
  - zmian w budżecie na 2013 rok,
  - ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
  - obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Myszków służebnością przesyłu,
  - wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  - zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Myszkowie,
  - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "OMNIBUS",
  - uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" dla Myszkowa na 2014r.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodnicząca Rady Miasta
  Halina Skorek-Kawka