Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 66617-2014

dot.: Wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Skłodowskiej w Myszkowie w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych - I etap". - ZP.271.8.2014.AI