Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2014