OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.-Dz.U.z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 XLII sesję nadzwyczajną Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2014-2030,
  • zmiany w budżecie Miasta na 2014r.

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Halina Skorek-Kawka